Zistite najbližší termín kurzu prípravy pre (budúcich) držiteľov zbrojných preukazov na tel: 0911 650 032
Preskočiť na obsah

Najčastejšie otázky k novele zákona 01.02.2022

Termín 30. jún 2022

Otázka č. 1: Ako mám postupovať ak mám v držbe zbraň, ktorá má zásobovacie zariadenie s kapacitou viac ako 10, 20 nábojov, alebo zbraň, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11, 21 nábojov bez dobíjania, alebo mám v držbe upravenú samonabíjaciu palnú zbraň zo samočinnej zbrane, alebo mám v držbe dlhú samonabíjaciu palnú zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov?

Odpoveď: Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 1. februára 2022 medzi zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q),  ste povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbrane do 30. júna 2022.

Uvedené sa týka nasledovných zbraní:

 • samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená (pozn. nie konštrukčne odvodená) zo samočinnej zbrane,
 • krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

Termín 31. január 2023

Otázka č. 2: Akú mám povinnosť, ak som vlastníkom strelnej zbrane, ktorá novelou zákona o zbraniach a strelive účinnej k 1. februáru 2022 podlieha evidenčnej povinnosti?

Odpoveď: Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, ktorej držanie do 31. januára 2022 nepodliehalo evidenčnej povinnosti, avšak po 1. februári 2022 sa zaevidovanie zbrane vyžaduje, môžete požiadať o jej zaevidovanie do 31. januára 2023.

Uvedené sa týka nasledovných zbraní:

 • palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
 • expanzná zbraň okrem expanznej zbrane, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, (pozn. ide teda o zbrane laicky nazývané „plynovky“, ktoré neboli upravené zo zbraní inej kategórie)
 • znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu,
 • palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, okrem opakovacej palnej zbrane skonštruovanej na princípe perkusného zámkového systému (napr. perkusný revolver), ktorý je možné držať len zbrojný preukaz.

Upozornenia:

Do rozhodnutia policajného útvaru, teda do vydania preukazu zbrane, ste oprávnený držať takúto zbraň bez preukazu zbrane.

Ak nepožiadate o zaevidovanie alebo Vám policajný útvar preukaz zbrane nevydá, môžete

– previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona,

– požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo

– písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu;

ak nevyužijete ani jednu z možností, ste povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy.

Otázka č. 3: Akú mám povinnosť, ak som vlastníkom strelnej zbrane, na ktorej držbu je v zmysle novely zákona o zbraniach a strelive účinnej k 1. februáru 2022 uložená povinnosť vlastniť zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu?

Odpoveď: Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo do 31. januára 2022 potrebné mať zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu môžete požiadať o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie najneskôr do 31. januára 2023.

Uvedené sa týka nasledovných zbraní:

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem:

–       znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu3a),

–       znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo

–       rezu zbrane,

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B na zbraň kategórie D, okrem:

–       znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu3a),

–       znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo

–       rezu zbrane,  

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C na zbraň kategórie D, okrem:

–       znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu3a),

–       znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo

–       rezu zbrane,

 •  viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
 • viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm.

Upozornenia:

Do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ste oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

Ak nepožiadate o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo Vám policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, môžete

– previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona,

– požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo

– písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu;

ak nevyužijete ani jednu z možností, ste povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy.

Pri zbraniach kategórie A je potrebné dodržať aj ďalšie ustanovenia zákona upravujúce nadobudnutie a držanie zakázanej zbrane (ustanovenia týkajúce sa výnimiek).

Otázka č. 4: Akú mám povinnosť, ak mám k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorú je, v zmysle novely zákona o zbraniach a strelive účinnej k 1. februáru 2022, potrebné mať vydanú výnimku?

Odpoveď: Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať do 31. januára 2022 výnimku udelenú ministerstvom, ste považovaný za osobu, ktorej bola udelená výnimka (tzv. automatická výnimka) na túto zbraň za splnenia podmienky, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá Vás oprávňuje na nadobudnutie a držbu takejto zbrane.

Uvedené sa týka nasledovných zbraní:

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l),
 • samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,
 • krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

Upozornenia:

 • Ak nie ste držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie k 1. februáru 2022, môžete o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 31.januára 2023. Do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie ste považovaný za osobu, ktorej bola udelená výnimka a ste oprávnený držať túto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.
 • Ak Vám bude vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia, považuje sa za osobu, ktorej bola udelená výnimka (tzv. automatická výnimka) aj naďalej.
 • Ak nepožiadate o príslušnú skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, alebo Vám policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, výnimka na držanie zbrane kategórie A zanikne 1. februára 2023, pričom môže:

– previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona,

– požiadať o znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo

– písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu;

ak tak neurobíte, ste povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy.

 • Pri zbraniach c) až h) nezabudnite aj povinnosti uvedené v odpovedi na otázku č. 1 s termínom splnenia do 30. júna 2022.

Otázka č. 5: Akú mám povinnosť, ak som vlastníkom strelnej zbrane, ktorá novelou zákona o zbraniach a strelive účinnou od 1. februára 2022 zmenila kategóriu z D na kategóriu A (napr. expanzný samopal)?

Odpoveď: Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať do 31. januára 2022 výnimku udelenú ministerstvom, ste považovaný za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň za splnenia podmienky, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá Vás oprávňuje na nadobudnutie a držbu takejto zbrane.

Ak nie ste držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie k 1. februáru 2022, môžete o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 31. januára 2023. Do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie ste považovaný za osobu, ktorej bola udelená výnimka a ste oprávnený držať túto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

Príklad: V prípade, že vlastním zbraň, napr. expanzný samopal vz. 58, ktorý je po 1. februári 2022 zbraňou kategórie A (podkategória – expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A), a súčasne som držiteľom zbrojného preukazu skupiny F (držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely), výnimku potrebnú na držanie uvedenej zbrane nadobudnem „automaticky“ zo zákona.

Otázka č. 6: Potrebujem  zbrojný preukaz aj v prípade ak som držiteľom expanznej zbrane?

Odpoveď: Áno, v prípade, že Vaša expanzná zbraň vznikla úpravou zo zbrane kategórie B alebo kategórie C – ste povinný požiadať o vydanie zbrojného preukazu do 31. januára 2023

Ďalšie užitočné odpovede

Otázka č. 7: Ako sa po novele zákona o zbraniach a strelive rozdeľujú zbrane podľa ich dĺžky?


Odpoveď: V prílohe č. 6 zákona o strelných zbraniach a strelive v časti A písm. i) je krátka zbraň definovaná ako palná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka vrátane sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitiatechnických prostriedkov, nepresahuje 600 mm. Ďalej v uvedenej časti v písm. j) je uvedené, že dlhá zbraň je palná zbraň, ktorá nie je krátkou zbraňou.

Z uvedeného vyplýva, že za krátku zbraň možno považovať zbraň, ktorá spĺňa aspoň jednu z dvoch podmienok:

1.) dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm (ak má hlaveň do 300 mm – vždy bude krátka a je úplne jedno aká je jej celková dĺžka) alebo

2.) celková dĺžka (vrátané vyklopenej sklopnej pažby, vysunutej teleskopickej pažby alebo inej pažby) nepresahuje 600 mm (teda ak je jej celková dĺžka do 600 mm, tak bude takáto zbraň vždy krátkou bez ohľadu na dĺžku jej hlavne).

To znamená, že dlhou zbraňou môže byt len taká zbraň, ktorá nespĺňa ani jednu z uvedených podmienok, čiže ide o zbraň, ktorá má hlaveň dlhšiu ako 300 mm a zároveň jej celková dĺžka je väčšia ako 600 mm.

Otázka č. 8: Ako možno nadobudnúť zbraň kategórie A na športové účely?

Odpoveď: Ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. l) až p) zákona držiteľovi skupiny E zbrojného preukazu, ktorý predloží potvrdenie športovej organizácie, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba a má k nej príslušnosť, alebo medzinárodnej športovej organizácie, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba, ktorej je členom, že

a) počas posledných 12 mesiacov aktívne trénoval alebo sa zúčastnil súťaže v streľbe, ktorú uznáva takáto športová organizácia alebo medzinárodná športová organizácia a

b) strelná zbraň, na ktorú žiada udelenie výnimky, spĺňa špecifikácie požadované pre streleckú disciplínu uznanú takouto medzinárodnou športovou organizáciou.

Držiteľ zbrojného preukazu skupiny E môže po splnení uvedených zákonných podmienok nadobudnúť nasledovné zbrane:

a) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,

b) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

c) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,

d) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

e) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov.

Upozornenia:

Podľa § 72h ods. 7 zákona o strelných zbraniach a strelive držiteľ skupiny E zbrojného preukazu, ktorý je držiteľom zbrane, ktorá je od 1. februára 2022 zaradená do § 4 ods. 2 písm. q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov a ktorú nadobudol do 31. januára 2022 je oprávnený túto zbraň držať v stave umožňujúcom jej okamžité použitie na účel cvičnej streľby a nadobúdať strelivo do nej aj od 1. februára 2022.

Upozorňujeme však, že podľa § 72h ods. 5 držiteľ zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. q) (dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov, ktorá bola novelou zákona o strelných zbraniach a strelive preradená z kategórie B do kategórie A) bude považovaný za držiteľa výnimky. Ak je však držiteľom len skupiny E zbrojného preukazu, bude povinný požiadať do 31. januára 2023 o jeho rozšírenie o skupinu F (na múzejné alebo zberateľské účely), pretože na túto zbraň nie je možné podľa § 8 zákona o strelných zbraniach a strelive výnimku na športové účely udeliť.

Otázka č. 9: Ak chcem nadobudnúť zbraň kategórie D, ktorá je uvedená v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) a k) zákona o zbraniach a strelive, musím požiadať o vydanie zbrojného preukazu, resp. musím byť držiteľom zbrojného preukazu?

Odpoveď:Nadobudnúť vlastníctvo takejto zbrane kategórie D môžete na základe povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

Povolenie na nadobudnutie zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) a k) Vám (fyzickej osobe) vydá policajný útvar ak:

 • písomne požiadate o jeho vydanie s uvedením osobných údajov (§ 9 ods. 2), čísla dokladu totožnosti, cudzinec uvádza číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad, uvediete druh zbrane, ktorej sa žiadosť týka, odôvodnite žiadosť o vydanie povolenia; to neplatí, ak ste žiadateľom o trvalý vývoz,
 • ste plne spôsobilá/ý na právne úkony,
 • dovŕšili ste vek 18 rokov,
 • ste bezúhonná/ý a spoľahlivá/ý podľa § 19 ods. 2 písm. a), d) a e),
 • máte miesto pobytu na území Slovenskej republiky.

Otázka č. 10: Bola mi udelená výnimka v období pred účinnosťou novely zákona o zbraniach a strelive účinnou, ale nestihol som nadobudnúť všetky zbrane zapísané na výnimke, ako mám postupovať?

Odpoveď: Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná do 31. januára 2022, sa považuje za výnimku podľa nového zákona len na zbrane, ktoré boli zaevidované na základe výnimky do 31. marca 2022. Na ostatné nezaevidované zbrane výnimka zaniká. Ak chcete nadobudnúť ďalšiu zakázanú zbraň, je potrebné si podať novú žiadosť o výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A. Písomná žiadosť sa podáva, resp. je adresovaná na odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava.

Otázka č. 11: Kedy končí platnosť zbrojného preukazu vydaného do 31. januára 2021?

Odpoveď: Zbrojný preukaz je platný aj podľa zákona platného od 1. februára. 2022. Odporúčame Vám sledovať si jeho platnosť a v prípade, že chcete byť držiteľom zbrojného preukazu aj po uplynutí doby jeho platnosti, nezabudnite požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu v lehote najskôr 180 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu.

Upozornenie:

Zároveň Vám odporúčame, aby ste si skontrolovali, či zbrane, ktoré ste boli doposiaľ oprávnený nosiť, môžete nosiť aj naďalej, prípadne či ich podľa novely zákona nie je možné už len držať. Napríklad podľa pôvodného znenia ste mohli nosiť aj „luparu“ (krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom), ale podľa nového znenia ju môžete už len držať. V tomto prípade si nezabudnite požiadať o výmenu preukazu zbrane, keďže v ňom nemáte uvedené miesto držania zbrane a teda preukaz obsahuje údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti (je to jeden z dôvodov zániku platnosti preukazu zbrane).

Otázka č. 12: Kedy končí platnosť zbrojnej licencie vydanej do 31. januára 2021?

Odpoveď: Zbrojná licencia je platná aj podľa zákona platného od 1. februára 2022 najdlhšie však do 1. februára 2031. Avšak jej platnosť môže zaniknúť aj skôr napr. ak dôjde k jej strate alebo odcudzeniu, alebo ak je poškodená tak, že zápisy v nej sú nečitateľné, je porušená jej celistvosť, ak obsahuje nesprávne údaje atď.

Otázka č. 13: Chcete podľa novely zákona vykonávať činnosť spočívajúcu v sprostredkovaní nákupu alebo predaja zbraní alebo streliva?

Odpoveď: Sprostredkovateľskú činnosť môžete vykonávať za nasledujúcich podmienok:

a) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva k 1. februáru 2022 sprostredkovateľskú činnosť, je oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie do 30. apríla 2022.

b) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá požiadala o vydanie skupiny C zbrojnej licencie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2022 do 30. apríla 2022, je do rozhodnutia policajného útvaru oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie.

c) V prípade, že by ste do 30. apríla 2022 nepožiadali o vydanie skupiny C zbrojnej licencie a sprostredkovateľskú činnosť by ste chceli vykonávať aj po 30. apríli 2022 môžete tak robiť až po vydaní zbrojnej licencie skupiny C – nákup, predaj, sprostredkovateľská činnosť alebo preprava zbraní a streliva.

Otázka č. 14: Som držiteľ zbrojného preukazu na držanie zbrane a streliva na poľovné účely. Musím aj naďalej predkladaťpri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo nového zbrojného preukazu platný poľovný lístok?

Odpoveď: Áno, túto povinnosť máte až do sprístupnenia elektronickej evidencie poľovných lístkov vedenej Slovenskou poľovníckou komorou Policajnému zboru (o termíne sprístupnenia a súvisiacich zmenách bude verejnosť náležite informovaná).

V prípade ďalších otázok kontaktujte gestora zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru.