Zistite najbližší termín kurzu prípravy pre (budúcich) držiteľov zbrojných preukazov na tel: 0911 650 032
Preskočiť na obsah

Chcem zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov.

Fyzickej osobe, ktorá spĺňa stanovené podmienky a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka.

Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky a dosiahla vek 15 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny E, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca.

DRUHY ZBROJNÝCH PREUKAZOV

Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

 • A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • B – držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 • D – držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 • E – držanie zbrane a streliva na športové účely,
 • F – držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

PODMIENKY NA VYDANIE ZBROJÁKU

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

 • písomne požiadala o jeho vydanie,
 • je plne spôsobilá na právne úkony,
 • dosiahla predpísaný vek,
 • je bezúhonná a spoľahlivá,
 • je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 • má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 • v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie

 • osobné údaje,
 • číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
 • skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
 • odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.

K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí

 • dve fotografie s rozmermi 30×35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
 • potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
 • úradne osvedčenú kópiu platného poľovného lístka, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti.

Za spoľahlivú osobu sa nepovažuje ten,

 • koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v predchádzajúcom odseku bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,
 • kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,
 • kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
 • kto bol v posledných 2 rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods.1 písm. a) alebo písm. b),
 • kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku:

1. podľa § 69 ods.1 písm. c) alebo písm. d)
2. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím alebo
4. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo výkonu rybárskeho práva, alebo
5. kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.

Za bezúhonnú osobu sa na účely vydania zbrojného preukazu, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za:

 • úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu,
 • trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ a trestného činu súlože medzi príbuznými,
 • úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný,
 • trestný čin proti republike,
 • trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci,
 • trestný čin proti brannosti,
 • úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách,
 • trestný čin proti obrane vlasti,
 • úmyselný trestný čin vojenský,
 • trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu,
 • trestný čin vojnový,
 • trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona,
 • trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby,
 • trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,
 • trestný čin pytliactva,
 • trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice,
 • trestný čin prevádzačstva,
 • trestný čin vzbury väzňov,
 • trestný čin násilia proti skupine obyvateľov,
 • trestný čin nebezpečného vyhrážania,
 • trestný čin opilstva,
 • trestný čin týrania zvierat, alebo
 • iný trestný čin, ak bol spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku.

Všetky doklady, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelýchalebo lekár so špecializáciou v odbore pediatria ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia klinický psychológ.