Zistite najbližší termín kurzu prípravy pre (budúcich) držiteľov zbrojných preukazov na tel: 0911 650 032
Preskočiť na obsah

MÁM ZBROJNÝ PREUKAZ

Partneri GLOCK Experience vďaka vlastnej strelnici majú všetko, čo potrebujete, aby ste si vyskúšali rôzne modely GLOCK a spoznali ich výkon.

Verejná strelnica HUNTER CLUB ponúka možnosť zapožičania zbraní na strelnici a ich vyskúšanie, predaj zbraní a streliva.

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených v zákone o strelných zbraniach a strelive a to na základe nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci vykonávania živnostenského oprávnenia na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru podľa miesta pobytu žiadateľa.

Nákupné povolenie

Podanie žiadosti

Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu, zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie alebo žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

  • osobné údaje žiadateľa (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu); ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
  • číslo dokladu totožnosti žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
  • druh zbrane,
  • skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, číslo zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal, ak je žiadateľom držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie,
  • ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B, odôvodnenie žiadosti podľa nasledovného odseku; to neplatí, ak ide o žiadateľa o trvalý vývoz.

Vydanie nákupného povolenia

Udelenie výnimky

Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je

  • nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,
  • uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,
  • ochrana života, zdravia alebo majetku alebo
  • výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.

Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží udelenú výnimku.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na šesť mesiacov; ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich pracovných dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.

Zaevidovanie zbrane

Povinnosti držiteľa

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane.

Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru; v prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.

Nákup zbraní a streliva

GLOCK Experience Partner

Verejná strelnica HUNTER CLUB ponúka možnosť zapožičania zbraní na strelnici a ich vyskúšanie, predaj zbraní a streliva.

Partneri GLOCK Experience vďaka vlastnej strelnici majú všetko, čo potrebujete, aby ste si vyskúšali rôzne modely GLOCK a spoznali ich výkon.